Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Kancelarii Tajnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  ul. Portowa 15
  81-350 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemów centralnych i lokalnych funkcjonujących w KMP w Gdyni,
 • administrowanie systemów niejawnych w KMP w Gdyni oraz w jednostkach podległych,
 • wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem obiektów KMP w Gdyni.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku – budynek wyposażony w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w biurze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli „ściśle tajne”
  • przeszkolenie z ustaw o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych,
  • znajomość przepisów wydanych na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostepu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli ”ściśle tajne”,
 • kopie zaświadczeń o przeszkoleniu z ustaw o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Portowa 15
  81-350 Gdynia

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze 1911,32 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i wydział jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieniu telefonicznie o jej terminie. Uczestnikom rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 66-21-314.