Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  ul. Portowa 15
  81-350 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału Prewencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji,
 • rejestracja dokumentacji wpływającej do Wydziału Prewencji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze składnicą akt Wydziału Prewencji,
 • prowadzenie rejestru przepisów,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, rozliczanie czasu służby policjantów, wysyłanie faksów i pism poza Wydział Prewencji KMP w Gdyni, prowadzenie ewidencji sprzętu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku – budynek wyposażony w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy na komputerze (znajomość pakietów biurowych MS Office)
  • rzetelność,
  • dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Portowa 15
  81-350 Gdynia

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo. Wynagrodzenie zasadnicze 1780,00 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i wydział jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 66-21-314.