Komenda Miejska Policji w Koninie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjno – biurowej
 • w Wydziale Patrolowo – Interwencyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  62-510 Konin, ul. Przemysłowa 2.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie pracy kancelaryjno – biurowej i obsługi sekretariatu w Wydziale Patrolowo – Interwencyjnym;
 • prowadzenie dzienników korespondencji i przepisów;
 • odpowiedzialność za przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 • prowadzenie teczek zagadnieniowych znajdujących się w sekretariacie wydziału;
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji i przekazanie ich do składnicy akt;
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w podmodułach
 • obsługa aplikacji
 • dysponowanie pieczęciami i stemplami będącymi na stanie wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowo – administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynników uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia, a także promieniowania – brak.

  Inne
  Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy. Dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych: komputer, telefon, faks.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą kancelaryjną
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (pakiet Office);
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność,
 • samodzielność;
 • umiejętność analitycznego myslenia i sprawnej organizacji pracy;
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Przemysłowa 2
  62-510 Konin

  Z DOPISKIEM „NABÓR DO SŁUŻBY CYWILNEJ”.

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (63) 247-21-95.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby KMP w Koninie w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.