Komenda Miejska Policji w Łodzi

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi informatyczno-kancelaryjnej
 • w Zespole Informatyki V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 28/30
  90-114 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • V Komisariat Policji
  Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  ul. Organizacji WiN 60,
  91-811 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługiwanie systemów elektronicznej sprawozdawczości poprzez wprowadzenie, weryfikowanie oraz zatwierdzanie informacji sprawozdawczych w bazach danych,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru spraw o wykroczenia,
 • prowadzenie książki przydziału spraw oraz dziennika korespondencji,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej jednostki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym związana z obsługa baz danych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały prac – komputer, praca na pierwszym piętrze budynku – brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • krótkie przeszkolenie.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa regulujących zasady obiegu dokumentacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analizowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 28/30
  90-114 Łódź

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL oraz w dniu 17.12.2015 r. od godz. 9:00 do dnia 18.12.2015 r. do godz. 9:00 wejście na stronę internetową www.lodz.policja.gov.pl, dział : „praca „, zakładka „metoda selekcji – test on – line”. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi maksymalnie 1924,- zł. brutto wynagrodzenia zasadniczego + wysługa. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Zakres tematyczny testu on-line obejmuje przepisy zawarte w Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990 r., Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 r., Ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r., Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.