Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza postępowania w przypadkach powstania szkody w mieniu KMP w Lublinie oraz koordynuje przebieg postępowań prowadzonych przez osoby wyznaczone przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w związku z powstałymi szkodami;
 • opracowuje projekty umów, ugód, orzeczeń o odszkodowaniu, umorzeniu należności;
 • prowadzi czynności związane z regulacją należności z tytułu powstania szkody;
 • współpracuje z Wydziałem Transportu KWP w Lublinie w zakresie sporządzania imiennych wykazów osób przystępujących do ubezpieczenia, wniosków o zbiorowe ubezpieczenie OC, aneksów do umów;
 • prowadzi rejestr osób przystępujących do zbiorowego ubezpieczenia OC (informuje funkcjonariuszy i pracowników cywilnych o możliwości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz o wprowadzonych zmianach w warunkach ubezpieczeń).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w siedzibie urzędu na stanowisku o charakterze administracyjno- biurowym przy użyciu sprzętu informatycznego.
  Miejsce pracy: 4 piętro budynku 5- piętrowego z dwiema windami.
  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz zasad powierzania mienia;
  • znajomość: ustawy Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji;
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, dyscyplina pracy, komunikatywność, terminowość, dokładność.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;
 • wykształcenie wyższe administarcyjne lub prawnicze;
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia inspektor WW”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.