Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw systemów łączności
 • w Zespole ds. Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego KMP w Nowym Sączu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grottgera 50
  33 – 300 Nowy Sącz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie w sprawności urządzeń i systemów łączności, bieżąca kontrola poprawność eksploatacji tych urządzeń w KMP w Nowym Sączu i jednostkach podległych przy pomocy specjalistycznych narzędzi konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania celu zapewnienia ich optymalnego i ciągłego wykorzystania do realizacji bieżących zadań przez użytkowników;
 • zajmowanie się całością spraw związanych z eksploatacją, naprawą i konserwacją radiotelefonów wszystkich typów oraz urządzeń zasilających (sieciowych i bateryjnych), jak również prowadzenie dokumentacji z tym związanej w celu zapewnienia ich optymalnego i ciągłego wykorzystania do realizacji bieżących zadań przez użytkowników;
 • wykonywanie prac związanych z budową, modernizacją, eksploatacją, konserwacją i dokumentacją lokalnych urządzeń telekomunikacyjnych używając przy tym programów diagnostycznych w celu zapewnienia ich optymalnego i ciągłego wykorzystania do realizacji bieżących zadań przez użytkowników;
 • nadzorowanie przestrzegania procedur związanych z prawidłową konfiguracją w systemach telekomunikacyjnych KMP w Nowym Sączu w celu zapewnienia ciągłości działania systemów;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy, eksploatacji i konserwacji masztów i instalacji antenowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu utrzymania ich w stanie umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe ich użytkowanie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowo-techniczna związana z utrzymaniem sprawności technicznej systemów telekomunikacyjnych (łączność przewodowa, komórkowa, radiowa). Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy w pozycji siedzącej, montaż urządzeń łączności w samochodach policyjnych. Praca na wysokości (montaż, konserwacja masztów i instalacji antenowych). Bardzo częsta praca w terenie, praca w nocy. Możliwy wydłużony czas pracy oraz nietypowe godziny pracy, w tym dyżury. W przypadku wystąpienia awarii konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50. Dostęp do stanowiska pracy odbywa się za pomocą czytnika magnetycznego. Jednakże bardzo często zachodzi potrzeba wykonywania pracy w pomieszczeniach posiadających małą powierzchnię, wąskie ciągi komunikacyjne i nierówną powierzchnię podłogi, sztuczne oświetlenie (serwerownie). Budynek wyposażony w windę osobowa, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku. Praca w terenie w obiektach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu elektronicznym lub telekomunikacyjnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu sieciami, systemami telekomunikacyjnymi i łącznością radiową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość zagadnień związanych z propagacją fal radiowych w zakresie VHF i UHF,
  • podstawowa znajomość budowy samochodowej instalacji elektrycznej,
  • znajomość zagadnień z telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej,
  • znajomość budowy okablowania telefonicznego i strukturalnego,
  • umiejętność obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem Office,
  • umiejętność zarządzania centralami telefonicznymi,
  • predyspozycje manualne, umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi oraz narzędziami serwisowymi,
  • rozumienie dokumentacji technicznej w języku angielskim,
  • umiejętność obsługi specjalistycznych oprogramowań dot. zarządzania i konfiguracji urządzeń,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wyższe techniczne o profilu elektronicznym lub telekomunikacyjnym
 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań niezbędnych tj.: kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych: kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektronicznym lub telekomunikacyjnym, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
  Wydział Wspomagający
  ul. Grottgera 50
  33 – 300 Nowy Sącz

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zwierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-30 lub (018)-442-41-21 w godz. 7.30 – 15.30.