Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
  ul. Korczaka 16
  07-410 Ostrołęka

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja, modyfikacja i usuwanie informacji o osobach, przestępstwach na podstawie otrzymanych informacji od policjantów;
 • sprawdzanie prawidłowości wypełnianych dokumentów rejestracyjnych do KSIP;
 • dokonywanie rejestracji imodyfikacji przestępstw i osób w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCzD-Ś) i prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce;
 • sporządzanie analiz i zestawień statystycznych dotyczących przestępczości w Systemie Analitycznym;
 • wyszukiwanie wszelkich informacji dostępnych z KSIP;
 • dokonywanie sprawdzeń z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Centralnej Ewidencji Ludności na rzecz policjantów KMP w Ostrołęce.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie;
  – wymuszona pozycja ciała;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny;
  • komunikatywność;
  • samodzielność;
  • terminowość, systematyczność;
  • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

 • dokładność;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Janusza Korczaka 16
  07-410 Ostrołęka

Inne informacje:

  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik: 1,0 (1873,84 brutto).
  Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oświadczenia dodatkowo muszą być opatrzone datą.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę ( decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 7601568