Komenda Miejska Policji w Radomiu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjnych
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59
  26-600 Radom

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Komenda Miejska Policji w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie w dziennikach korespondencyjnych i podawczych dokumentacji wpływającej oraz rozdysponowanie jej według dekretacji przełożonego
 • ewidencjonowanie, aktualizowanie oraz zapoznawanie pracowników wydziału z wewnętrznymi przepisami prawnymii
 • obsługa poczty elektronicznej wydziału
 • prowadzenie ewidencji systemu czasu pracy pracowników wydziału, wprowadzanie niezbędne dane w tym zakresie do systemu SWOP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w urzędzie, kontakt z interesantem

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują warunki szkodliwe i niebezpieczne. Narzędzia do pracy : komputer. Brak barier architektonicznych, w budynku dostępna winda, drzwi odpowiedniej szerokości , odpowiednio dostosowana toaleta.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy zespołowej
  • obsługa komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.