Komenda Miejska Policji w Szczecinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Sztabu Policji KMP w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  ul. Kaszubska 35
  70-227 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Sztab Policji KMP w Szczecinie
  ul. Piotra i Pawła 4/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa aplikacji PRIM oraz SESPOL,
 • rejestracja oraz archiwizacja nośników Video,
 • obsługa programów SWD, GEM-C3 (rejestr interwencji Policji) oraz udzielanie odpowiedzi o zarejestrowanych interwencjach dla komórek i jednostek organizacyjnych KMP oraz uprawnionych podmiotów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką sprzętowo-materiałową i kwaterunkową Sztabu Polcji KMP Szczecnie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu w godzinach 7:30-15:30 przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.Oświetlenie naturalne i sztuczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek 4 kondygnacyjny /dwa stopnie przed wejściem głównym, brak podjazdu i wind/. Praca wykonywana na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 z późn.zm. – rozdział I-IX),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administrcyjnego (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r.poz.267- Dział I -rozdział 7,10),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 nr 182, poz.1228 – rozdział – 1,5,7)
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r.w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji /treść zarządzenia oraz załącznik nr 2 i załącznik nr 3 /,
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 r.w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji,
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych,
  • znajomość podstawowych systemów operacyjnych ( rodzina Windows)i programów komputerowych,
  • umiejętność redagowania pism.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,

Termin składania dokumentów:

  23-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Kaszubska 35
  70-227 Szczecin
  Wydział Kadr i Szkolenia
  z dopiskiem ” Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 6/2015- inspektor MS”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu. Proponowane wynagrodzenie brutto – 2112 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-82-13-183 lub 91-82-13-195.