Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw szkoleniowo-ewidencyjnych
 • w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. 1 Maja 2
  39-400 Tarnobrzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru i prowadzenie zagadnień obejmujących całokształt problematyki szkoleniowej
 • organizowanie i monitorowanie, szkoleń przeprowadzanych przez podmioty szkoleniowe zewnętrzne dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
 • rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności szkoleniowej jednostki
 • nadzór nad organizacją i realizacją doskonalenia zawodowego we współpracy z Naczelnikami Wydziałów i Komendantami Komisariatów Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
 • współpraca z MOSiR w Tarnobrzegu w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej oraz organizowanie i udział w przeprowadzeniu testów sprawności fizycznej dla policjantów KMP Tarnobrzeg
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów funkcjonariuszy zgodnie z zatwierdzonym planem oraz nanoszenie ewidencji w systemie SWOP
 • zakładanie i prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
 • organizacja szkoleń okresowych z zakresu BHP oraz wydawanie zaświadczeń o ukończonym szkoleniu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca kancelaryjno-biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym
  praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy oraz ustawy o Policji
  • obsługa komputera i programów biurowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • samodzielność działania i podejmowania decyzji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń od pracodawcy) potwierdzających minimum półtora roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 2
  39-400 Tarnobrzeg

Inne informacje: