Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi policyjnych systemów informatycznych
 • Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  w Wałbrzychu
  ul. Mazowiecka 2
  58-300 Wałbrzych

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałbrzych
 • Komenda Miejska Policji
  w Wałbrzychu
  ul. Mazowiecka 2
  58-300 Wałbrzych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie dokumentów rejestrujących zdarzenia, osoby i przedmioty.
 • Rejestrowanie informacji w systemach informatycznych Policji.
 • Analizowanie informacji w systemach informatycznych Policji.
 • Weryfikowanie informacji w systemach informatycznych Policji.
 • Prowadzenie zbiorów ewidencyjnych dokumentów źródłowych.
 • Przygotowywanie dokumentów, pism.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
  Praca na drugim piętrze. Brak wind i podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
  • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Mazowiecka 2
  58-300 Wałbrzych
  Wydział Kadr i Szkolenia i Prezydialny
  (pierwsze piętro, pokój 126)

Inne informacje:

  1. Umowa o pracę.
  2. Proponowane wynagrodzenie 2.145,17 zł (brutto) plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
  3. Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
  4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  5. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  6. Warunkiem zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74-842-02-07 lub 74-842-05-19.
  8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.