Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw aktualizacji komputerowych baz danych
 • Zespół Informatyki Wydziału Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  w Zielonej Górze,
  Zespół Kadr i Szkolenia ,
  ul. Partyzantów 40,
  65-332 Zielona Góra,

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestruje zdarzenia i rejestracje procesowe osób w oparciu o meldunki KSIP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym,
  – stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i narzędzia diagnostyczne,
  – obsługa komputera,
  – czas pracy zgodnie z przepisami o ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek KMP Zielona Góra, usytuowany jest przy ul. Partyzantów 40, budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno biurowym, przeznaczony do kompleksowej obsługi interesantów. Występuje utrudniony dostęp do pomieszczeń budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość: strona KGP w Warszawie
  • Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.
  • Decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie prowadzenia w Policji ze-stawu zbiorów danych Systemu Informacji Operacyjnych
  • Ustawa z dnia 05.08.2010r. o Ochronie Informacji Niejawnych oraz wydane na jej podstawie przepisy wyko-nawcze.
  • • Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej,
  • • Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.12.2011r. w sprawie instrukcjikancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt MSW;
  • Zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2007 r.w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (z późn. zm.);

wymagania dodatkowe

 • umiejętność biegłej obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie odbytych kursów, przeszkoleń i uprawnień

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra

  Oferta Pracy Nr
  168858

Inne informacje:


  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce każdego kolejnego etapu naboru będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej KMP Zielona Góra pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl w zakładce BIP KMP zielona Góra, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu naboru. Planowane techniki naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.