Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw inspektor ds. kancelaryjnych
 • Referat Dochodzeniowo-Śledczy Komisariatu Policji I w Zielonej Górze

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Komisariat Policji I w Zielonej Górze
  Zielona Góra, Os. Pomorskie 8a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji, w szczególności dokumentów niejawnych opatrzonych klauzulą: „ZASTRZEŻONE” oraz jej wysyłanie i przyjmowanie,
 • Prowadzenie ewidencji mandatów karnych (wydawanie funkcjonariuszom bloczków mandatowych oraz ich późniejsze rozliczanie) Wprowadzanie nałożonych przez policjantów mandatów karnych .
 • Prowadzenie rejestru Prd 5/1 i rozliczanie tych kart u operatora Komendy Miejskiej Policji
 • Sporządzanie wykazów teczek z dokumentami niejawnymi (ZASTRZEŻONE)
 • Nadzór nad dokumentacją znajdującą się w KP I z postępowań zakończonych w trybie rejestrowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym;
  • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;
  • obsługa komputera do 4 godzin na dobę;
  • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Komisariatu Policji I w Zielonej Górze, usytuowany jest przy Os. Pomorskim 8a, budynek dwukondygnacyjny. Jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze administracyjno-biurowym, przeznaczonym do kompleksowej obsługi interesantów. Występuje utrudniony dostęp do pomieszczeń budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość:
  • Zasady pracy kancelaryjnej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  • Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.12.2011r. w sprawie instrukcjikancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt MSW
  • Ustawa z dnia 05.08.2010 r. o Ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami
  • Zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2007 r.w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (z późn. zm.);
  • Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
  • Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresieprzestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • umiejętność obsługi komputera ( Open Office, MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie : średnie profilowane preferowane administracyjne
 • samodzielność;
 • zdolność analitycznego myślenia
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność komunikacji;
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność koordynowania działań i zarządzania czasem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie odbytych kursów i przeszkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra

  Oferta Pracy Nr 168854

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Listy kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl w zakładce BIP KMP Zielona Góra, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem II etapu naboru.
  Planowane techniki i metody naboru:
  -test wiedzy,
  -rozmowa kwalifikacyjna.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.