Komenda Miejska Policji we Włocławku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw poszukiwań i identyfikacji osób
 • w Wydziale dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu (Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób)

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. Okrężna 25
  87-800 Włocławek

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie dokumentacji związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem osób poszukiwanych oraz zaginionych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z założeniem i prowadzeniem teczek poszukiwań,
 • formułowanie pism i odpowiedzi kierowanych do różnego rodzaju organów i instytucji, w tym jednostek policji,
 • wykonywanie czynności związanych z odwołaniem poszukiwań,
 • wykonywanie czynności biurowych dot. archiwizacji teczek osób poszukiwanych oraz pozostałych dokumentów związanych ze sprawami poszukiwawczymi,
 • opracowywanie comiesięcznych danych w zakresie dynamiki i skuteczności poszukiwań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, okresowo praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem, miejsce pracy umieszczone na ósmym piętrze budynku z windą.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego i praktyki w urzędach administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów resortowych dot. tematyki osób poszukiwanych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Okrężna 25
  87-800 Włocławek

Inne informacje:

  Proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta, ze wskazaniem stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub mailem. Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi 1.000 zł we wszystkich jego składnikach. Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.