Komenda Miejska Policji we Włocławku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Jednoosobowego Stanowiska ds. Prezydialnych
 • Komisariatu Policji w Kowalu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komisariat Policji
  ul. Matejki 10 87-820 Kowal

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie problematyki prezydialnej, obiegu dokumentacji służbowej w KP Kowal,
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego dla korespondencji wpływającej i wychodzącej, nadawanie jej biegu oraz kontrolowanie rozchodu korespondencji,
 • gromadzenie, aktualizowanie, rejestrowanie oraz prowadzenie ewidencji zbiorów aktów prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących ilościowego rozchodu poczty wypływającej z jednostki oraz kosztów z tym związanych,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizowania lub przeznaczonej do wybrakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie rejestracji i aktualizacji w policyjnych bazach danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, wykonywana w pomieszczeniach biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze poniżej połowy dobowego czasu pracy, nie związana z wysiłkiem fizycznym.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego i
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizacji pracy własnej i organizowania działań,
  • umiejętność interpretowania przepisów,
  • komunkowania się,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • wykształcenie średnie o profilu humanistycznym,
 • przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej,
 • znajomość przepisów resortowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Okrężna 25
  87-800 Włocławek

Inne informacje:

  Proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta, ze wskazaniem stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub mailem. Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.