Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kwatermistrzowskich
 • w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2
  12-100 Szczytno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczytno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania i stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń oraz terenów i urządzeń pozostających w dyspozycji komendy oraz nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
 • opracowywanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, wyposażenie osobiste, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym KSRG na terenie powiatu oraz przygotowanie ich do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo–wartościowej majątku w programie „Symfonia – Środki trwałe”, udział w likwidacji zbędnych rzeczowych składników majątku komendy, nadzór nad ich inwentaryzacją,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających, związanych ze szkodami w mieniu komendy,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z JRG i komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, z możliwością konieczności wykonywania zadań poza godzinami pracy lub w inne dni,
  – realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem kwatermistrzowskim strażaków, zgodnie z przysługującymi im normami należności lub zgłoszonymi potrzebami,
  – administrowanie budynkiem komendy, w tym praca związana z koniecznością przemieszczania się po piętrach,
  – kontakt z petentami i przedstawicielami firm zewnętrznych w sprawach związanych z realizacją zamówień,
  – praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,
  – praca pod presją czasu, często wymagająca szczególnej koncentracji,
  – duża dyspozycyjność,
  – prowadzenie pojazdów służbowych, w tym częste wyjazdy związane z realizacją zakupów,
  – wyjazdy służbowe, w tym kilkudniowe, związane ze szkoleniami i realizacją obowiązków.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  – stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe, możliwa praca w pomieszczeniach technicznych i magazynowych,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymagań określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet Office, poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych,
  • znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i aktów wykonawczych z zakresu spraw mieszkaniowych i mundurowych strażaków,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i zagadnień z zakresu prawa administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku przydatnym do realizacji zadań na stanowisku pracy, np. administracja, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • doświadczenie w pracy w dziale logistycznym, preferowane w służbach mundurowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych i opracowywania decyzji administracyjnych,
 • znajomość przepisów w zakresie zasad postępowania z dokumentacją jawną i jej klasyfikacją w komendach powiatowych PSP,
 • znajomość obsługi programu ewidencyjnego środków trwałych instytucji, firmy, itp,
 • znajomość krajowego rynku w zakresie sprzętu i umundurowania,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność podejmowania decyzji z zachowaniem bezstronności, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane przeszkolenia i uprawnienia przydatne na stanowisku pracy.

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2
  12-100 Szczytno

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do KSC”.
  Życiorys i list motywacyjny podpisane własnoręcznie.
  Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do sekretariatu Komendy).
  Po weryfikacji złożonych ofert, lista zakwalifikowanych kandydatów i termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kppsp.szczytno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
  Nabór składać się będzie z trzech etapów:
  1 etap – weryfikacja ofert,
  2 etap – pisemny test z zakresu wiedzy wymaganej na stanowisku pracy,
  3 etap – rozmowa kwalifikacyjna dla pięciu kandydatów z najwyższą liczbą punktów z testu.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie miesiąca od zakończenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (089) 622-54-24 w godz. 7.30-15.30.