Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. prezydialnych
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
  ul. 1 Maja 7
  97-400 Bełchatów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bełchatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-administracyjna korespondencji wpływającej do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • rejestrowanie korespondencji oraz dokumentowanie obiegu korespondencji jawnej wpływającej do Komendy;
 • obsługa poczty elektronicznej oraz poczty specjalnej;
 • prowadzenie terminarza spotkań Komendanta i jego I Zastępcy;
 • organizacja narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Komendanta i I Zastępcy;
 • archiwizowanie dokumentacji Zespołu Prezydialnego, Komendanta oraz I Zastępcy Komendanta.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku,
  – brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie humanistyczne, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej
  • właściwe planowanie i organizacja pracy
  • umiejętności przekazania informacji w sposób jasny i precyzyjny
  • umiejętność obsługi komputera, umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  1 Maja 7
  97-400 Bełchatów

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą poinformowani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Wynagrodzenie brutto ok. 1800 zł. Więcej informacji pod nr telefonu /0-44/ 6355238.