Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw rejestru śledztw i dochodzeń
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
  ul. Brzozowa 108
  05-600 Grójec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja śledztw i dochodzeń w RSD
 • wpisywanie do RSD na podstawie przysyłanych z Prokuratury Rejonowej w Grójcu informacji numerów Ds nadanych postępowaniom przygotowawczym oraz daty i sposobu zakończenia postępowań przez Prokuratora nadzorującego lub prowadzącego
 • rejestracja kryminalna polegająca na wpisywaniu do RSD wszystkich meldunków o zdarzeniach
 • realizowanie czynności dot. załatwiania bieżącej korespondencji służbowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej i obsłudze komputera
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym
  • umiejętność organizowania
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • samodzielność
  • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy lub zaświadczenie od pracodawcy)
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Brzozowa 108
  05-600 Grójec

Inne informacje:

  Procedura kwalifikacyjna na w/w stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:/048/ 668-72-42 lub /048/ 668-72-56