Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjno-gospodarczych
 • w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 9, 74-100 Gryfino

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfino

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja procedur związanych z prowadzeniem i zamknięciem zaistniałych szkód;
 • prowadzenie książek obiektowych, dot. budynku Komendy w Gryfinie, Komisariatu Policji w Chojnie, jak również podległych Posterunków Policji;
 • sprawowanie funkcji nieetatowego kierownika Zespołu Administracyjno – Gospodarczego KPP w Gryfinie;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dot. teczek mieszkaniowych policjantów;
 • prowadzenie spraw dot. funduszu socjalnego pracowników cywilnych;
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kontrolami Sędziego Penitencjarnego;
 • przekazywanie sprzętów do napraw, legalizacji oraz prowadzenie rejestru napraw;
 • prowadzenie dokumentacji dot. sponsoringu, sporządzanie umów darowizn, porozumień i przekazywanie ich do właściwych merytorycznie komórek KWP w Szczecinie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych, sporadyczne przebywanie w pomieszczeniach druków, materiałów biurowych i sprzętu gospodarczego – poddasze (strych), gdzie występuje kurz, wejście do budynku schodami, w siedzibie budynku występują schody, brak wind, stanowisko pracy na 1. piętrze.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o Policji, w szczególności Rozdział 8;
  • znajomość Ustawy o rachunkowości, w szczególności Rozdział 1;
  • znajomość Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • dobra znajomość komputera w zakresie pakietu MS Office i Open Office;
  • umiejętność komunikowania się, organizacji pracy własnej, interpretacji przepisów, negocjacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe – ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne;
 • miejsce zamieszkania na terenie Gryfina lub okolic;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Grunwaldzka 9
  74-100 Gryfino
  pok. nr 34
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

Inne informacje:

  O terminie przyjęcia dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
  Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
  stanowisko objęte jest określeniem wynagrodzenia zasadniczego wg mnożnika prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej służącego do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej i wynosi 1,111 kwoty bazowej 1.873,84, tj. 2.081 zł oraz dodatek za wysługę lat miesięcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Gryfinie przed upływem tego terminu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-91) 432 68 17.