Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
  ul. Łokietka 205
  31-263 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • powiat krakowski ziemski
 • Aktualnie i po zakończeniu budowy nowej jednostki:
  ul. Łokietka 205
  31-263 Kraków;

  Od ok. maja 2015 – do zakończenia budowy nowej jednostki- budynek zastępczy:
  ul. Kolejowa 11
  32-080 Zabierzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału Kryminalnego KPP w Krakowie,
 • eksploatacja Systemu Meldunku Informacyjnego,
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych, rejestrów teczek operacyjnych na potrzeby Wydziału Kryminalnego KPP w Krakowie,
 • obsługa i eksploatacja systemu KSIP, KCIK, SESPOL oraz innych związanych z obsługą informatyczną Wydziału Kryminalnego KPP w Krakowie i podległych komisariatów,
 • obsługa i eksploatacja systemu FREJZAP,
 • obsługa i eksploatacja policyjnej poczty elektronicznej,
 • przygotowywanie materiałów do archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała.
  Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Brak.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Łokietka 205
  31-263 Kraków
  /sekretariat/

Inne informacje:

  O terminowości wpływu oferty do KPP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru (proszę o podanie aktualnych adresów e-mailowych).
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP W Krakowie.