Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Zespołu Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Warszawska 100a
  21-300 Radzyń Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radzyń Podlaski
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Warszawska 100a
  21-300 Radzyń Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników Policji w celu prawidłowej realizacji polityki kadrowej Komendanta i optymalnego wykorzystania przydzielonego limitu zatrudnienia. Organizowanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska cywilne.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Policji, koordynowanie planowania urlopów i ich wykorzystania w celu zapewnienia danych ewidencyjnych w tym zakresie.
 • Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych w celu zapewnienia zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych, zmian i wyrejestrowania z ubezpieczenia policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieraniem przez Komendanta umów o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego.
 • Wspomaganie specjalisty Zespołu Kadr i Szkolenia w prowadzeniu dokumentacji spraw osobowych policjantów w celu realizacji polityki kadrowej Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim oraz zapewnienia obsługi kadrowej i kompletności akt osobowych.
 • Sporządzanie miesięcznych meldunków o stanie kadr w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.
 • Wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych policjantów i pracowników Policji oraz wydawanie zaświadczeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa,
  – praca wykonywana w siedzibie urzędu na I piętrze w godz. 7:30-15:30

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – sporadyczne wyjazdy służbowe
  – w budynku znajduje się winda, brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: wysokość mnożnika 1, 027 kwoty bazowej, tj. 1924,43 zł. miesięcznie brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy,
  • umiejętności stosowania prawa w praktyce, formułowania wniosków i opinii,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub podyplomowe z zakresu prawa pracy ,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw osobowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość obsługi programu PŁATNIK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 100a
  21-300 Radzyń Podlaski

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy (w tym również wiedza z zakresu: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – z późniejszymi zmianami) – w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 6 kandydatów test wiedzy nie zostanie przeprowadzony,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty można składać w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 83 351 22 05 lub 83 351 22 16. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zatrudnienie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.