Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw finansów i zaopatrzenia
 • w Wydziale Zaopatrzenia i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Poznańska 13
  62 – 400 Słupca

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupca

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania szkodowe w przypadku wyrzadzenia szkód w mieniu Skarbu Państwa znajdujacym sie w dyspozycji komendy,
 • prowadzi gospodarkę bloczków mandatowych,
 • prowadzi ewidencję majątku rzeczowego,
 • prowadzi postępowania regresowe,
 • realizuje zadania w zakresie ewidencji i wydawania otrzymanych środków, sprzętu itp.
 • sporządza wnioski i umowy darowizny,
 • wybrakowuje sprzęt i wyposażenie,
 • nadzoruje eksploatację i stan techniczny powierzonego w użytkowanie majątku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym w siedzibie urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek oraz stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadaenie obywatelstwa polskiego z zastrzezeniem art.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o słuzbie cywilnej
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestepstwo skarobowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • znajomość programów komputerowych typu office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, odpowiedzialnośc, własna inicjatywa,
  • wysoka kultura osobista,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zamieszkanie na terenie powiatu słupeckiego,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyslnie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Poznańska 13
  62-400 Słupca

Inne informacje:

  Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63 2741322.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby KPP w Słupcy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.