Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Prezydialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
  ul. Zielona 2
  66-200 Świebodzin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świebodzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji oraz korespondencji do podpisu Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie i Jego Zastępcy
 •  Rejestrowanie i ewidencjonowanie wpływających do sekretariatu pism w poszczególnych dziennikach: korespondencyjnym, podawczym, dzienniku KD1 oraz prowadzenie ewidencji wpływających i wydanych wezwań;
 •  prowadzenie ewidencji wysłanych odpowiedzi, listów wraz z obsługą Poczty Specjalnej KWP w Gorzowie Wlkp. w zakresie przesyłek niejawnych oraz wydanych dowodów osobistych;
 •  wydawanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, redagowanie krótkich pism oraz tworzenie decyzji dot. Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie na polecenie Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie lub Jego Zastępcy;
 • prowadzenie terminarza spotkań i narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w komendzie;
 • prowadzenie ewidencji pieczątek i referentek oraz ewidencji i udostępniania za kartą „zastępczą” lub „zapoznania” wpływających do Komendy aktów prawnych MSW, KGP, KWP, KPP;
 •  prowadzenie rejestrów poczty specjalnej jednostek korzystających z usług poczty specjalnej KWP w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysyłania przesyłek niejawnych oraz współpraca z tymi jednostkami;
 •  archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej na zajmowanym stanowisku do archiwum tut. jednostki na podstawie odrębnych przepisów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca przeciętnie 8 godzin na dobę
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4
  godzin na dobę

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na pierwszym piętrze w budynku trzykondygnacyjnym,
  – obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
  – stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań,
  tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów i procedur z zakresu pracy kancelaryjnej;
  • umiejętność korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność stosowania obowiązującego prawa w praktyce;
  • terminowość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  • komunikatywność, samodzielność dyspozycyjność oraz odpowiedzialność;
  • wysoka kultura osobista,
  • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r., o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 zpóźn. zm.),

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1 roku doświadczenia w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • chęć doskonalenia posiadanych umiejętności

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228. z późn. zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku jej posiadania

Termin składania dokumentów:

  02-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  ul Zielona 2
  66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Inspektor ds. Prezydialnych”

Inne informacje:


  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  -test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Decyduje data stempla pocztowego. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie pod adresem bip.swiebodzin.kpp.policja.gov.pl , na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem II etapu naboru. Wynagrodzenie zasadnicze: 2 049,98 zł brutto wynikające z mnożnika 1,094 kwoty bazowej + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (068) 476 36 70 .