Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw wykroczeń
 • Zespołu Wykroczeń Wydziału Prewencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. T. Kościuszki 13
  07-200 Wyszków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wyszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma z innych instytucji,
 • prowadzenie gospodarki mandatowej,
 • wprowadzanie danych dotyczących ewidencji czasu pracy policjantów,
 • archiwizacja akt czynności wyjaśniających.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca siedząca.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca biurowa

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  w Wyszkowie
  ul. T. Kościuszki 13
  07-200 Wyszków

Inne informacje: