Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw statystyki przestępczości
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  w Ząbkowicach Śląskich
  Al. Niepodległości 10
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie
 • Komenda Powiatowa Policji
  w Ząbkowicach Śląskich
  Al. Niepodległości 5
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych, zwanego w skr,ócie ERCDŚ,
 • Rejestrowanie wytworzonych druków statystycznych KSIP postępowań przygotowawczych zgodnie z Zarządzeniem Nr 125 KGP w sprawie funkcjonowania KSIP oraz ich weryfikowanie formalne i merytoryczne pod kątem aktualności i kompletności danych,
 • Bieżące wprowadzanie danych do ERCDŚ oraz KSIP na podstawie infomacji otrzymywanych z Prokuratury,
 • Dokonywanie sprawdzeń w systemach infomatycznych na podstawie sporządzanych przez funkcjonariuszy kart,
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji wytworzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego w zakresie akt kontrolnych postępowań przygotowawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno- biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak windy w budynku i brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
  • umiejętność obsługi programów komputerowych (WORD, EXCEL),
  • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
  • umiejętność samodzielnego sporządzania analiz,
  • umiejętność współpracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Komenda Powiatowa Policji
  Niepodległości 10
  57-200 Ząbkowice Śląskie
  lub składać osobiście za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie Komendy.

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  -weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  -test wiedzy,
  -rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje: telefon kontaktowy 74 8164261