Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw wprowadzania danych komputerowych
 • w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
  ul. Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zakopane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja informacji w KSIP w zakresie przestępstw.
 • Rejestracja i przetwarzanie informacji w zakresie wykroczeń w ruchu drogowym, zdarzeń w ruchu drogowym.
 • Rejestracja informacji w FREJZAP.
 • Okresowe dokonywanie weryfikacji danych w bazie KSIP.
 • Dokonywanie sprawdzeń w bazach policyjnych KSIP, FREJZAP i poza policyjnych REGON, CEL, OSADZONY, PWPW, CEPIK.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – praca przy komputerze,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych).
  Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku (brak windy). Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, samodyscyplina,
  • umiejętność organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. przetwarzania/wprowadzania danych komputerowych,
 • obsługa policyjnych i poza policyjnych baz danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonywaniu zlecenia/dzieła, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

Inne informacje:


  1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  2. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  3. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
  4. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
  6. Proponowane wynagrodzenie: 1750,00 brutto plus dodatek za wysługę lat.
  7. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowe informacje:
  tel. 18 20 23 553