Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw łączności i informatyki
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 4a
  18-300 Zambrów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zambrów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego, aplikacji policyjnych i sieci teleinformatycznej,
 • wdrażanie, instalowanie i eksploatacja systemów informatycznych, sprzętu i oprogramowania,
 • konserwacja, diagnozowanie i naprawa sprzętu i oprogramowania komputerowego i łączności,
 • administrowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi,
 • montaż, demontaż i naprawa radiostacji przewoźnych, bazowych i noszonych,
 • nadzór nad działeniem sieci teleinformatycznej,
 • zapewnienie pomocy doraźnej z zakresu obsługi systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca związana jest z organizacją, rozwojem i eksploatacją systemów informatycznych w KPP w Zambrowie, część obowiązków wymaga wyjazdów do innych jednostek, obsługa klienta – kontakty bezpośrednie i telefoniczne z administratorami lokalnymi, służbami dyżurnymi i użytkownikami sprzętu teleinformatycznego w KPP i KWP, obowiązuje jednozmianowy, ośmiogodzinny system czasu pracy, w wyjątkowych sytuacjach wymagana jest mobilność i dyspozycyjność po ustawowych godzinach pracy, na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana jest w warunkach biurowych przy monitorze ekranowym, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym z bazami danych, programami specjalistycznymi.
  Brak windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki,elektroniki lub elektrotechniki,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pakietów biurowych MS Office, Openoffice,
  • znajomość systemów operacyjnych Unix, Linux, Windows,
  • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych,
  • znajomość budowy komputera, technologii internetowych, okablowań strukturalnych,
  • znajomość zagadnień związanych z ochroną informacji i zabezpieczeniami systemów,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, elektroniki, teleinformatyki, telekomunikacji,
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administrowania siecią komputerową,
 • świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1KV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie posiadanych świadectw pracy oraz kopie innych dokumentów potwierdzającyh okresy wliczane do stażu pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 4a
  18-300 Zambrów

Inne informacje:

  Zatrudnienie następuje po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.
  Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne.
  Tel. do kontaktu 86 4741918