Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu Al.Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żywiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych,analizowanie oraz kierowanie kandydatów na szkolenia resortowe w celu zapewnienia właściwego poziomu wyszkolenia policjantów
 • planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy w postaci szkoleń prowadzonych w jednostce, testów sprawnościowych, wyszkolenia strzeleckiego w celu ciągłego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy
 • opracowywanie zestawień, analiz i sprawozdań dot.zagadnień szkoleniowych w celu dostarczenia kierownictwu jednostki i jednostce nadrzędnej aktualnych danych w tym zakresie
 • prowadzenie dla całej jednostki ewidencji urlopów okolicznościowych , rozliczanie wykorzystania urlopów kierownictwa KPP i KP w celu zgodnej z przepisami realizacji uprawnień pracowniczych
 • ewidencjonowanie pism i dokumentów wpływających i wychodzących, archiwizowanie i przekazywanie do składnicy akt KPP w Żywcu dokumentacji wytworzonej w Zespole w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w zespole
 • prowadzenie ewidencji dokumentów służbowych (legitymacji służbowych, pieczęci i stempli, znaków identyfikacji indywidualnej) w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania, obiegu i rozliczenia
 • gromadzenie, ewidencjonowanie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych w celu prawidłowego gospodarowania zasobami bibliotecznymi
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy w celu zgodnego z przepisami gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała-siedząca.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku KPP w Żywcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdów, toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno -biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność komunikowania się i współpracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • rzetelność i terminowość
  • obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Piłsudskiego 52
  34-300 Żywiec

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze 1759,54 zł brutto miesięcznie.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach u dyżurnego KPP w Żywcu z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektor”lub przesłać za pośrednictwem poczty.Oferty niepodpisane,niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KPP w Żywcu a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji.Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 338672218.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.