Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych oraz rejestracji śledztw i dochodzeń
 • w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji Warszawa Włochy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Komisariat Policji Warszawa Włochy
  ul. 17 Stycznia 57
  02-146 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami rejestru dowodów rzeczowych i bieżąca rejestracja dowodów rzeczowych
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru odmów wszczęć, rejestru dochodzeń umorzonych w trybie rejestrowym
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych
 • prawidłowe przechowywanie dowodów rzeczowych, tj. w wydzielonych pomieszczeniach, przystosowanych do tego celu. Przyjmowanie dowodów rzeczowych, zgodnie z wykazem dowodów rzeczowych
 • likwidacja dowodów rzeczowych poprzez ich przekazywanie z chwilą zakończenia postępowania przygotowawczego do prokuratury za pośrednictwem policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub likwidacja w inny sposób wskazany w postępowaniu w przedmiocie dowodów rzeczowych. Likwidacja dowodów rzeczowych na podstawie orzeczeń sądowych i postanowie prokuratorskich
 • przeprowadzanie raz w roku wspólnie z powołaną komisją inwentaryzacji dowodów rzeczowych
 • występowanie z własnej inicjatywy do prokuratury lub sądu o wydanie zarządzenia w przedmiocie dowodów rzeczowych (w sprawach zakończonych) pozostających w ich dyspozycji, a przechowywanych długoterminowo w magazynie Wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy;
  – praca w wymuszonej pozycji ciała;
  – budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
  – brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych;
  – brak windy osobowej;
  – pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
  – oświetlenie naturalne i sztuczne;
  Inne
  mnożnik kwoty bazowej: 1,283

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa lub możliwość jego uzyskania
  • umiejętność organizacji pracy
  • dyspozycyjność
  • systematyczność
  • znajomość obowiązujących przepisów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • uprawnienia dostępu do systemu KSIP oraz eRCDŚ

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  20-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji
  Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, numer telefonu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy.
  Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa III lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 603-74-42
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.