Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
 • w Komisariacie Policji Warszawa Wawer

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji
  Warszawa VII
  ul. Grenadierów 73/75
  04-007 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Komisariat Policji Warszawa Wawer
  ul. Mrówcza 210
  04-697 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w komisariacie
 • przygotowywanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysyłania i rozdzielanie dokumentacji wypływającej
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie korespondencji oraz przesyłek
 • prowadzenie rejestrów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • prowadzenie składnicy akt komisariatu i realizacja czynności archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i urlopów
 • sporządzanie inwentaryzacji kwartalnej – rocznej spraw i dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy oświetleniu mieszanym;
  – wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
  – kontakt z materiałami archiwalnymi;
  – praca biurowa przy komputerze;
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windy i podjazdów wewnątrz budynku).

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,132 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra organizacja pracy własnej;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • umiejętność działania pod presją czasu;
  • obsługa komputera: pakiet OFFICE;
  • poświadczenie bezpieczeństwa lub możliwość jego uzyskania.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznej;
 • znajomość obiegu dokumentacji w jednostkach Policji;
 • znajomość języku angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji
  Warszawa VII
  ul. Grenadierów 73/75
  04-007 Warszawa

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.