Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw płac i ubezpieczeń społecznych
 • w Wydziale Finansów i Budżetu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2,
  00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • naliczanie pozostałych należności z tytułu odpraw dla zwolnionych ze służby, nagród rocznych i jubileuszowych oraz innych świadczeń, w tym: zasiłków pogrzebowych i na zagospodarowanie przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień list płac policjantów i pracowników Policji oraz cotygodniowych zestawień z list dodatkowych należności oraz klasyfikowanie wydatków budżetowych, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • sporządzanie informacji o dochodach PIT – 11, deklaracji rocznych PIT – 4R, PIT – 8AR,
 • prowadzenie kart uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników Policji,
 • sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP – 7) na podstawie kart wynagrodzeń i uposażeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze płac i ubezpieczeń społecznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość w zakresie zagadnień finansowo – płacowych ustaw: o Policji, o pracownikach urzędów państwowych, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole,
  • dokładność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu finansowym,
 • przeszkolenie z zakresu płac,
 • umiejętność: pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu, rozwiązywania problemów,
 • asertywność, komunikatywność,
 • znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych w tym: zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej oraz zasady działania organizacji jednostek budżetowych,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;
  bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym
  „Oferta pracy WFiB-4/IV/15”.

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: analiza ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.