Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw archiwizacji dokumentów
 • w Komendzie Stołecznej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz kwalifikowanie akt kat. „B” pod względem okresu przechowywania,
 • opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum lub registratury,
 • sporządzanie kopii lub wyciągów z zasobu ewidencji dokumentacji archiwalnej uprawnionym podmiotom,
 • rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy, przeniesienia lub delegowania do służby/pracy poza Policją,
 • udzielanie instruktaży pracownikom i policjantom wydziału w zakresie trybu i zasad oznaczania akt podlegającym przekazaniu do archiwum,
 • odnotowywanie zmian, zniesień klauzuli tajności lub przedłużeń, skrócenia okresu ochrony materiałów niejawnych,
 • sporządzanie okresowych (kwartalnych i rocznych) wykazów spraw niezakończonych, pozostających w posiadaniu pracowników i policjantów wydziału,
 • uczestniczenie w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji niejawnej kategorii „BC” oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów niejawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, okna zabezpieczone folią lustrzaną przed podglądem,
  – brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – występują bariery wejścia na parter budynku – schody.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: 1. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w sprawie: – postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSW lub przez niego nadzorowanych, – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji,
  • 2. o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie: – sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności, – środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych,
  • szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych Policji,
  • umiejętność: stosowanie prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, bardzo dobrej organizacja pracy własnej. komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w składnicy akt lub archiwum zakładowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy KSP-2/VI/15”.


Inne informacje:

  Inne informacje:
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.