Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi wymiany informacji teleinformatycznych
 • w Wydziale do walki z Cyberprzestępczością

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie pracy operacyjno – rozpoznawczej policjantów Wydziału dw. z Cyberprzestępczością poprzez zbieranie informacji zgromadzonych w dostępnych kartotekach i ich analiza przy wykorzystaniu systemu analitycznego KSIP;
 • wsparcie procesu wykrywczego jednostek Policji woj. pomorskiego poprzez współdziałanie z administratorami i właścicielami sieci komputerowych;
 • realizacja pełnego zakresu prac związanych z organizacją i prowadzeniem obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału dw. z Cyberprzestępczością;
 • sprawdzenia w kartotekach celem realizacji przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – współpraca z podmiotami zewnętrznymi;
  – zagrożenie korupcją;
  – nietypowe godziny pracy (dyżury);

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne – brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w obszarze systemów teleinformatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa aplikacji komputerowych;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • umiejętność pracy zespołowej;
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
  • samodzielność, systematyczność, komunikatywność
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo.

  Proponowane wynagrodzenie: ok. 1 870 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!

  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.

  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
  w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie na adres ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach bip.kprm.gov.pl/kprm/sc/ogłoszenia/, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl

  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-51-53.