Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw zaopatrzenia mundurowego
 • w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Biskupia 23
  80-875 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji kont imiennych indywidualnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KWP w Gdańsku oraz jednostek podległych;
 • naliczanie i sporządzanie imiennych wykazów należności finansowych;
 • prowadzenie ewidencji głównej sprzętu i materiałów;
 • analiza, planowanie i organizacja zakupu sprzętu, materiałów i usług na rzecz KWP w Gdańsku oraz jednostek podległych;
 • sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów przychodowo-rozchodowych;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Umowę Prawo Zamówień Publicznych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie korupcją;
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne – brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego i programu magazynowego;
  • umiejętność korzystania z programu prawniczego LEX;
  • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów;
  • umiejętność określania priorytetów;
  • umiejętność analizy porównawczej;
  • umiejętność negocjacji;
  • komunikatywność;

wymagania dodatkowe

 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 060 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!

  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.

  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
  w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie na adres ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach bip.kprm.gov.pl/kprm/sc/ogłoszenia/, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl

  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-53-27.