Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. ewidencji gospodarki materiałowej
 • w Wydziale Transportu KWP Stacja Obsługi w Bielsku-Białej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Transportu
  Stacja Obsługi w Bielsku – Białej
  ul. Rychlińskiego 17
  43-300 Bielsko – Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kartoteki ilościowo – wartościowej części zamiennych i akcesoriów samochodowych poprzez wprowadzanie komputerowe przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów obrotu materiałowego, w celu bieżącej ewidencji oraz udzielania informacji jednostkom terenowym,
 • dokonywanie obliczeń i zestawień stanu magazynowego w ujęciu ilościowo – wartościowym części zamiennych i akcesoriów na koniec każdego okresu sprawozdawczego, w celu sporządzania sprawozdań do Wydziału Finansów KWP,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, w celu pozyskania informacji o aktualnej wartości majątku KWP oraz przekazania i porównania stanów bieżących z Wydziałem Transportu,
 • sporządzanie w systemie informatycznym dowodów wydania części zamiennych, akcesoriów dla pojazdów pozostających na obsłudze OT-2, OT-1 oraz NB, w celu aktualizacji i rozszerzania bazy danych,
 • zgłaszanie zapotrzebowania upoważnionym pracownikom wydziału na części zamienne i akcesoria, w celu wszczęcia procedury zakupu,
 • prowadzenie ewidencji kwaterunku oraz urządzeń ppoż., tworzenie kart inwentarzowych, w celu sprawowania bieżącej kontroli nad powierzonym mieniem będącym na stanie Wydziału Transportu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę oraz komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest w kompleksie budynków KMP w Bielsku-Białej, Stacja Obsługi przy ulicy Rychlińskiego 17, I piętro. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność współpracy,
 • znajomość programu SKOP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Doboru i Szkolenia
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1 995,64 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).
  Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.