Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw inwentaryzacji
 • w Zespole ds. Inwentaryzacji Wydziału Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w celu wychwycenia nieprawidłowości;
 • rozliczanie inwentaryzacji, porównywanie stanów stwierdzonych/rzeczywistych ze stanami księgowymi, ustalanie i wyjaśnianie przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych, uwzględnianie ubytków, dokonywanie kompensat niedoborów z nadwyżkami, przygotowywanie wstępnych sprawozdań z wnioskami celem przedłożenia i omówienia na posiedzeniach zespołu, sposobu ich rozliczenia w księgach rach.;
 • sprawdzanie dokumentacji z klasyfikacji jakościowej i wybrakowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki zbędnymi składnikami majątkowymi jednostki;
 • przeprowadzanie szkoleń, instruktaży dla Zespołów spisowych w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych i prawidłowego sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnych;
 • prowadzenie rejestru numerowego arkuszy spisu z natury, wydawanie i rozliczanie Zespołów spisowych z druków ścisłego zarachowania i innych obowiązujących a wymaganych formularzy w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania drukami ścisłego zarachowania;
 • przeprowadzanie kontroli spisów z natury, pracy Zespołów spisowych w trakcie trwania inwentaryzacji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności inwentaryzacyjnych;
 • przygotowywanie dokumentów z inwentaryzacji, z klasyfikacji jakościowej i wybrakowania celem przekazania do Archiwum jednostki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera poniżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie powyżej 1 roku doświadczenia w czynnościach inwentaryzacyjnych, zwłaszcza proceduralnych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa, towaroznawstwa, gospodarki magazynowej i dokumentacji inwentaryzacyjnej;

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie powyżej 3 lat,
 • podstawowe wiadomości z zakresu księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem na kopercie „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 169473”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,223 mnożnik kwoty bazowej, tj. 2 291,71 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „Praca i służba” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.