Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw żywnościowych
 • w Wydziale Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Olsztyn, ul. Partyzantów 6 / 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie wydatków, sprawdzanie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki, ewidencjonowanie kosztów, ustalanie zaangażowania środków finansowych w pozycjach budżetowych: zakup karmy dla zwierząt, zakup środkó żywności, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, zakup materiałów pomocniczych
 • prowadzenie przy pomocy programu komputerowego ewidencji magazynu żywnościowego oraz ilościowo – wartościową ewidencję sprzętu żywnościowego;
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych na zakup usług, dostaw materiałów i sprzętu, udział w pracach komisji przetargowych oraz dokonywanie zakupów z zakresu prowadzonej gospodarki żywnościowej i psów służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozliczaniem darowizn przyjmowanych przez KWP i jednostki podległe;
 • przygotowywanie dokumentacji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i wyposażenia żywnościowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • czas pracy – 8 godzin, działanie pod presją czasu, możliwe wyjazdy w teren

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych;
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów resortowych dotyczących gospodarki żywnościowej i darowizn

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • referencje;
 • kopie prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn

  z dopiskiem „inspektor ds. żywnościowych w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Olsztynie – oferta pracy”

Inne informacje:


  – oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);

  – oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;  – złożone dokumenty nie będą zwracane;

  – kandydaci, wybrani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o jego terminie;

  – proponowane wynagrodzenie zasadnicze – ok. 1900 zł.+ dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).;

  – publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

  – do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne;

  – dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.