Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw technologiczno-programistycznych
 • w Wydziale Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie i prowadzenie obsługi eksploatacyjnej systemów informatycznych opracowanych centralnie i lokalnie celem właściwego ich działania, a także budowanie i oprogramowywanie własnych systemów lokalnych na potrzeby jednostek Policji dolnośląskiej w celu zapewnienia sprawnego działania
 • zapewnienie technicznego funkcjonowania stron, usług internetowych i intranetowych oraz stron BIP w jednostkach terenowych Policji celem poprawnego ich działania
 • monitorowanie procedur bezpieczeństwa oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci komputerowej i systemów informatycznych celem ich eliminowania
 • nadzorowanie oraz udzielanie wsparcia jednostkom terenowym w zakresie technicznej i technologicznej obsługi systemów celem właściwego ich działania
 • realizowanie celów określanych przez Biuro Łączności i Informatyki KGP, strategii i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w KWP celem poprawnej realizacji postawionych założeń
 • rozpoznawanie nowych technologii wprowadzanych na rynek sieci komputerowych i systemów informatycznych celem określenia ich przydatności i możliwości zastosowania w Policji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – okresowe pełnienie dyżurów telefonicznych poza normatywnym czasem pracy i konieczność udzielania technicznych konsultacji telefonicznych (nawet w dni wolne lub w nocy) a także w razie potrzeby przyjazd do jednostki Policji lub innego obiektu w celu usunięcia usterek z uwagi na konieczność utrzymania systemów teleinformatycznych w ruchu ( w zgodzie z art. 151’5 kodeksu pracy).
  – przenoszenie i obsługa sprzętu komputerowego
  – sporadyczny udział w zaopatrzeniu w sprzęt lub materiały (zakupy) a także w transporcie i odbiorach dostaw oraz w szkoleniach (delegacje)
  – prowadzenie pojazdów służbowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – ponad połowa dziennego czasu pracy przed monitorem ekranowym
  – praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w zespole, w zakresie programowania SQL, php, perl, www, systemów operacyjnych i zagadnień sieciowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia tekstów fachowych
  • komunikatywność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • biegła znajomość programowania SQL, php, perl, www, systemów operacyjnych i zagadnień sieciowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • ukończone kursy lub szkolenia dla w/w zagadnień

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje itp.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,483 co stanowi kwotę 2 778,90 zł brutto. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.