Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw naliczania płac i pochodnych
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie i sporządzanie list miesięcznych uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników wraz z potrąceniami wynikającymi z prawidłowo ustalonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z tytułu prowadzonej egzekucji zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych płacowych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń w celu prawidłowego naliczenia płacy
 • analizowanie i uzgadnianie wykorzystania funduszu nagród motywacyjnych w celu właściwego rozliczenia przyznanych limitów finansowych przy wykorzystaniu systemu księgowego KONTO
 • sporządzanie rocznej rozliczeniowej informacji w zakresie pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-11 lub PIT-40 w celu terminowego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego oraz podatnikom przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych płacowych
 • sporządzanie, w celu dostarczenia informacji pracownikowi raportu dla osoby ubezpieczonej- ZUS RMUA przy wykorzystaniu programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum KWP
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków w celu przekazania informacji pracownikowi lub instytucji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca siedząca
  – praca wymaga szczególnej koncentracji
  – praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
  – budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu przepisów dotyczących obliczania płac
  • umiejętność obsługi płacowych programów komputerowych, programu PŁATNIK
  • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów podatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność niezbędna przy obsłudze interesantów

wymagania dodatkowe

 • 1 rok pracy w komórkach płacowo-kadrowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów dotyczących obliczania płac

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1, 371 co stanowi kwotę 2 569,03 zł brutto. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.