Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 • Podlaski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wydawania duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń ze szkół zlikwidowanych, których akta znajdują się w archiwum Kuratorium, uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą, prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej
 • w Wydziale Rozwoju Edukacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  15-950 Białystok
  Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą,
 • wystawianie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń ze szkół zlikwidowanych, których akta znajdują się w archiwum Kuratorium oraz przygotowywanie do legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
 • przyjmowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych,
 • zbieranie i przekazywanie w ramach Systemu Informacji Oświatowej danych o liczbie uczniów według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego i liczbie absolwentów szkół zlikwidowanych,
 • opracowywanie statystycznych informacji zbiorczych z bazy Systemu Informacji Oświatowej,
 • dokonywanie analizy formalnej wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • udzielanie wyjaśnień szkołom i placówkom, organom prowadzącym szkoły oraz klientom urzędu w zakresie przepisów prawa oświatowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca w siedzibie urzędu,
  • praca przy komputerze,
  • stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • powyżej 1,5 roku pracy w administracji

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa oświatowego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, kpa,
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwum,
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwum – w przypadku posiadania.

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Rynek Kościuszki 9
  15-950 Białystok
  Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
  w służbie cywilnej – inspektor” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – inspektor” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

Inne informacje:


  Metody i techniki naboru:
  1. weryfikacja formalna dokumentów,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748-48-09.
  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.1780 zł brutto.