Kuratorium Oświaty w Katowicach

 • Śląski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty
  ul.Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych dla zespołów zlokalizowanych poza siedzibą główną urzędu,
 • udział w organizacji uroczystości organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  -zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 5 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 3 piętrze. Budynek posiada windę osobową, podjazd oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
  • znajomość ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • pozytywne podejście do klienta,
  • doskonalenie zawodowe,
  • umiejętności analityczne,
  • inicjatywa,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzajacego wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Jagiellońska 25
  40-032 Katowice p.438

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane(liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 20-77-431.