Kuratorium Oświaty w Łodzi

 • Łódzki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi zadań administracyjnych
 • w Wydziale Strategii i Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  al. Kościuszki 120A
  90-446 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi programów rządowych nakierowanych na wsparcie zadań edukacyjnych i wychowawczych szkół,
 • prowadzenie działań związanych z dystrybucją darmowego podręcznika na obszarze województwa,
 • prowadzenie rejestrów pozostających we właściwości Wydziału,
 • prowadzenie analiz, przygotowywanie prezentacji i innych opracowań pozostających w zakresie właściwości Wydziału,
 • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi podmiotom zewnętrznym w zakresie powierzonych spraw,
 • realizowanie innych czynności pozostających w zakresie właściwości Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie,
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
  – budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  – budynek nie jest wyposażony w windę,
  – pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw finansów publicznych i prawa cywilnego w zakresie konstruowania umów,
  • znajomość podstaw prawa oświatowego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Office (Excel, Word) sytemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (faks, drukarka, skaner),
  • posiadanie umiejętności sporządzania pism, dokumentów, informacji, zestawień, analiz,
  • posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

wymagania dodatkowe

 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • posiadanie umiejętności tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów, zarządzeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Al. Kościszki 120A
  90-446 Łódź
  z dopiskiem: oferta pracy INSP_WSIK1

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 636-26-76