Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Wielkopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego i awansu zawodowego nauczycieli
 • w Delegaturze w Pile

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • ul. Dzieci Polskich 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie elektronicznego rejestru pism wpływających i wychodzących z delegatury;
 • obsługa interesantów zewnętrznych, przekazywanie informacji wstępnych/podstawowych oraz kierowanie do właściwych pracowników;
 • obsługa administracyjna zadań w zakresie organizacji nadzoru pedagogicznego, dokonywanie analiz w tym obszarze;
 • obsługa administracyjna zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego,
  – budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
  – budynek nie jest wyposażony w windę osobową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w obszarze lub powyżej 1,5 roku w administracji publicznej;

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji zadań oświatowych i nadzoru pedagogicznego oraz prawa administracyjnego;
  • umiejętność organizacji pracy, dyscyplina pracy;
  • dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office oraz urządzeń biurowych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • orientacja na klienta i osiąganie celów;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowe, preferowane administracyjne;
 • duża samodzielność w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwiedzających wykształcenie i doskonalenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 – budynek B – Kancelaria

Inne informacje:

  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
  – wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
  – osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,
  – na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów,
  – przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.2530,00 brutto,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 – 854 15 59.