Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw planowania i wykonywania budżetu
 • w Wydziale Finansów i Budżetu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i weryfikacja dokumentów dotyczących planowania i wykonywania budżetu w nadzorowanym zakresie (tj.wniosków,zapytań,materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok następny, informacji o wykonaniu budżetu,planów finansowych jednostek budżetowych itp.), sporządzonych przez państwowe jednostki budżetowe, Wydziały ŁUW w Łodzi,Oddziały WFiB, jednostki samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie kryteriów i propozycji podziału wstępnych kwot wydatków przyznanych przez Ministra Finansów na rok następny dla części 85/10 – województwo łódzkie, a następnie materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na rok następny, w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • opracowywanie propozycji podziału kwot dochodów i wydatków wynikających z projektu ustawy budżetowej przyjętego przez Radę Ministrów i przekazanego do Sejmu RP, a następnie opublikowanej ustawy budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów wystąpień Wojewody Łódzkiego o przyznanie dodatkowych środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa, o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia oraz o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień w planie wydatków,
 • opracowywanie i współdziałanie przy opracowywaniu wniosków o dokonanie zmian w budżecie w części 85/10 – województwo łódzkie, projektów decyzji Wojewody Łódzkiego i opinii w sprawie zmian w budżecie wymagających akceptacji Wojewody Łódzkiego (tj. zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, przeznaczenia jednorazowo przyznanych środków itp.) oraz zawiadomień o zmianach w planie wydatków,
 • opracowywanie i współdziałanie przy opracowywaniu aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dla części 85/10 – województwo łódzkie polegającej na doprowadzeniu danych do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy,
 • opracowywanie rocznych informacji z wykonania budżetu w układzie tradycyjnym w części 85/10 – województwo łódzkie, w nadzorowanym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji: wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie (pochodzących z budżetu państwa i budżetu środków europejskich), wprowadzanie do systemu informatycznego Trezor planu dochodów i wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie ustalonego dla WFIB ŁUW w Łodzi oraz zmian w planie wydatków poszczególnych dysponentów wynikających z decyzji podjętych przez Wojewodę Łódzkiego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych (praca, staż)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
  • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność wyszukiwania, analizowania i interpretowania danych,
  • znajomość obsługi programów biurowych MS Office,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość innych aktów prawnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, a także przepisów dotyczących nadzorowanych na danym stanowisku zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2600,00 zł brutto
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( j.t. Dz. U. 2014.1111 ze zm. ) 
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja  o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych : 
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 42 664-16-60 lub 0 42 664-16-51.