Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
  ul. Kotlarska 41
  50-151 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna Urzędu, w szczególności wykonywanie czynności związanych z odbieraniem, rozdzielaniem oraz wysyłaniem przesyłek, w tym w komputerowym systemie obiegu dokumentów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, w tym w szczególności prowadzenie kartotek przydziału oraz obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży;
 • udzielanie informacji oraz współuczestniczenie w organizowaniu spotkań z interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora Urzędu;
 • przepisywanie pism i kompletowanie różnego rodzaju zestawień i sprawozdań, w celu zapewnienia właściwej pracy Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Charakter stanowiska pracy:
  -duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym,
  -częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym
  2.Sposób wykonywania zadań:
  -praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
  -wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
  -sporadyczne podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego :(powyżej 3 lat) pracy przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dot. funkcjonowania administracji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy,służby cywilnej;
  • zdolności interpersonalne, łatwość komunikacji i umiejętność dobrej organizacji pracy;
  • umiejętność obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji publicznej przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii;
 • wykształcenie średnie o kierunku admnistracyjnym;
 • kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia archiwum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Kotlarska 41
  50-151 Wrocław
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – inspektor ds. kancelaryjnych”

Inne informacje:

  Oferty należy wysyłać lub składać w kancelarii Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  -sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów;
  -sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
  -sprawdzenie umiejętności obsługi komputera,poczty elektronicznej i urządzeń biurowych – wykonanie zestawu zadań;
  -sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji -rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/ 790 20 95 lub 790 20 88.