Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw analiz i kontroli
 • w Wydziale Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  Pl. Lotników 4/5
  70 – 414 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz obwodowych urzędów miar, realizujących zadania w zakresie legalizacji i wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustaw: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych i systemie tachografów cyfrowych,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w Wydziale Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z wszczynaniem postępowań w sprawach o naruszenie przepisów ustawy Prawo o miarach,
 • prowadzenie rejestru kontroli wykonywanych przez Wydział Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie,
 • sporządzanie dokumentacji z czynności kontrolno-nadzorczych, opracowywanie i analiza wyników kontroli,
 • udział w pracach związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu, na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, częste wyjazdy służbowe. Prowadzenie osobowego samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego i innych urządzeń biurowych w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Kontrole punktów legalizacyjnych, przedsiębiorców paczkujących towary, zajmujących się naprawą, sprawdzaniem i instalacją tachografów samochodowych oraz cyfrowych, miejsc obrotu, użytkowania przyrządów pomiarowych, w tym: placówek handlowych, stacji paliw, stacji LPG, realizowane poza siedzibą urzędu. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • biegła umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne lub w zakresie nauk ścisłych: fizyka, informatyka, chemia, matematyka),
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Pl. Lotników 4/5
  70-414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
  – składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata,
  – kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
  – dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: (91) 434-75-66 wew. 20.