Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Masy i Siły

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Młodych Techników 61/63
  53-647 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w czynnościach związanych z prawną kontrolą metrologiczną oraz wzorcowaniem przyrządów do pomiarów masy i siły,
 • opracowanie dokumentacji technicznej związanej z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych
 • przygotowanie materiałów do projektów przepisów, instrukcji i innych dokumentów związanych z działalnością Wydziału
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o systemie oceny zgodności
 • prowadzenie spraw administracyjno – biurowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym.
  Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner,
  kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektroniczne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze metrologii lub 3 letni staż pracy ogółem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy – Prawo o miarach
  • umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
  • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolność analitycznego myślenia
  • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektroniczne)
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Młodych Techników 61/63
  53-647 Wrocław

Inne informacje: