Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania paszportów w Terenowych Punktach Paszportowych
 • w Oddziale Paszportów w Gdyni (Terenowy Punkt Paszportowy w Wejherowie) Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Wejherowie
  ul. 12 Marca 195

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie kompletności, prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego oraz załączonych dokumentów z informacjami zawartymi w bazie danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Paszportów i przyjecie wniosku;
 • wprowadzanie do rejestrów informacji o spersonalizowanych paszportach;
 • kompletowanie wniosków paszportowych i przekazywanie ich wraz z wykazem przyjętych wniosków paszportowych bądź wykazem wydanych paszportów do kartoteki Oddziału Paszportów za pośrednictwem poczty specjalnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa,
  • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (obywateli, przedstawicieli innych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych),
  • zagrożenie propozycjami korupcyjnymi,
  • wysiłek fizyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy zlokalizowane w Wejherowie – Terenowy Punkt Paszportowy przy ul. 12 Marca 195,
  • pokój biurowy mieści się na I piętrze wielokondygnacyjnego budynku, przy wejściu dla pracowników nie jest dostępna winda,
  • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z przepisami wykonawczymi, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz kpa;
  • komunikatywność;
  • asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 14/15

Inne informacje:

  W ciągu 3 tygodni od terminu składania ofert na stronie BIP Urzędu (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/) w zakładce Praca w PUW/Terminy testów i rozmów zostanie opublikowana informacja zawierająca listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu procesu naboru wraz ze szczegółami dotyczącymi miejsca i daty przeprowadzenia tego etapu.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru zewnętrznego),
  • test praktyczny (opcjonalnie),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP PUW w zakładce Praca.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2200 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 141, (58) 30 77 584