Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw inspekcji i kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy,
  ul. Parkowa 28,
  39-200 Dębica

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dębica
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy,
  ul. Parkowa 28,
  39-200 Dębica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawa budowlanego i z przepisami wykonawczymi
 • uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach budów
 • przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji wynikających z prowadzonych spraw
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z przeprowadzonych inspekcji budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu mieści się na V piętrze z windą. Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych; praca wykonywana w biurze i na obiektach budowlanych oraz na otwartej przestrzeni; narzędzia pracy i materiały pracy – komputer, samochód służbowy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlanei lub wyższe z branży budowlanej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie w przypadku wykształcenia średniego i powyżej 1/2 roku w przypadku wykształcenia wyższego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane
  • wiedza z zakresu postępowania administracyjnego
  • umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów
  • umiejętnosc redagowania pism
  • obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji państwowej
 • prawo jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających praktykę zawodową
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  14-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Parkowa 28
  39-200 Dębica

Inne informacje:

  -oferty niekompletne i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
  -oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru;
  -Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej;
  -dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu 14 686-40-30
  -Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.