Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jana III Sobieskiego 5
  14-100 Ostróda

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostróda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli i inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie weryfikacji prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych, w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu
 • Przeprowadzanie kontroli dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego)
 • Przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego (w tym m.in. przygotowanie projektów i kierowanie wniosków o odpowiedzialność zawodową do izby samorządu zawodowego)
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych) w celu uporządkowania i zabezpieczenia obiektu budowlanego
 • Współuczestniczenie przy sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących bieżącej działalności zespołu celem przedłożenia przygotowanych danych bezpośredniemu przełożonemu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze powyżej 4h dziennie, praca w terenie (powiat ostródzki), kontakty z uczestnikami procesu budowlanego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na 3 piętrze (winda ogólnie dostępna) budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w godz. pon.: 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00, sporadycznie poza normalnymi godz. (w razie katastrofy budowlanej): narzędzia i materiały pracy – urządzenia biurowe i komputerowe (praca przy komputerze przez co najmniej 4h dziennie, praca inspekcyjno – kontrolna w terenie, kierowanie pojazdem służbowym).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych,
  • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
  • umiejętność obsługi komputera i pakietu Office,
  • komunikatywność i kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej -pożądane,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Jana III Sobieskiego 5/pokój 432
  14-100 Ostróda

Inne informacje:

  Ofert należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w PINB – 4”. Rozstrzygnięciu nie będą podlegały oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnymi oświadczeniami. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.